Welkom op de nieuwe site van Hoefspecialist Hooymans :)
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

1 Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


2 Definities
1) Hoefspecialist Hooymans: gevestigd te Boven Leeuwen, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 63834332 handelend onder de naam Hoefspecialist Hooymans.
2) Website: de website van Hoefspecialist Hooymans, te raadplegen via www.Hoefspecialist Hooymans.nl, en alle bijbehorende subdomeinen.
3) Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Hoefspecialist Hooymans en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4) Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Hoefspecialist Hooymans en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5) Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1) Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Hoefspecialist Hooymans zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2) Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Hoefspecialist Hooymans slechts bindend, indien en voor zover deze door Hoefspecialist Hooymans uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

4 Leveringsgebied
1) Hoefspecialist Hooymans levert aan alle landen die volledig zijn gevestigd in Europa. Levering aan landen deels of geheel buiten Europa vindt alleen plaats in overleg en na schriftelijke aanvaarding door Hoefspecialist Hooymans.
2) Voor bijna alle landen binnen Europa zijn de transportkosten en de franco levering drempel vastgesteld. De actuele verzendkosten staan op de pagina https://www.Hoefspecialist Hooymans.nl/c-3474515/verzendkosten/
3) Voor de landen Albanië, Kosovo, Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, San Marino, Vaticaanstad en Wit Rusland liggen de transportkosten niet vast. Wanneer de klant hiervoor een aanvraag indient bij Hoefspecialist Hooymans, zal Hoefspecialist Hooymans hiervoor een offerte opmaken. De klant beschikt daarna over de mogelijkheid wel of niet akkoord te gaan met de offerte en over te gaan tot een overeenkomst. Pas hierna zal Hoefspecialist Hooymans over gaan tot uitvoering van de overeenkomst.
4) Voor paardenvoeding is het leveringsgebied beperkt tot Nederland en België. Artikelen die hieronder vallen staan vermeld op de volgende pagina van de Website: https://www. Hoefspecialist Hooymans.nl/c-3383937/voeding/


5 Prijzen en informatie
1) Alle op de Website en in andere van Hoefspecialist Hooymans afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2) De verzendkosten bedragen minimaal €3,99 en maximaal €86,03 in het vastgestelde leveringsgebied in artikel 4. Deze kosten kunnen ook op de volgende pagina van de Website worden terug gevonden: https://www.Hoefspecialist Hooymans.nl/c-3474515/verzendkosten/ . Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
3) De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Hoefspecialist Hooymans kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Hoefspecialist Hooymans afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4) Hoefspecialist Hooymans kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


6 Totstandkoming Overeenkomst
1) De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Hoefspecialist Hooymans (door op de knop “Bestelling plaatsen” te klikken) en het voldoen aan de daarbij door Hoefspecialist Hooymans gestelde voorwaarden.
2) Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hoefspecialist Hooymans onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (bevestigingsmail). De klant heeft tot de 30de kalenderdag na ontvangst van de artikelen de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden (herroepen).
3) Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Hoefspecialist Hooymans het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.


7 Uitvoering Koopovereenkomst
1) Zodra de bestelling door Hoefspecialist Hooymans is ontvangen, stuurt Hoefspecialist Hooymans de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2) Hoefspecialist Hooymans is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3) Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4) Indien Hoefspecialist Hooymans de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5) Hoefspecialist Hooymans raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6) Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.


6.1 Herroepingsrecht
1) Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Hoefspecialist Hooymans binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden (herroepen). Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
2) Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Producten mogen worden gepast er mag echter niet meer worden gereden.
3) Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Hoefspecialist Hooymans te retourneren, dan wel binnen deze termijn Hoefspecialist Hooymans op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product (herroepingsformulier), waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. Producten kunnen geretourneerd worden aan: Hoefspecialist Hooymans Bernhardstraat 27, 6657AD Boven Leeuwen, zie ook (retourformulier).
4) Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.
5) Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6) Het herroepingsrecht geldt niet voor: Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.


6.2 Garantie en conformiteit
1) Hoefspecialist Hooymans staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Hoefspecialist Hooymans er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2) Een door Hoefspecialist Hooymans, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3) Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Hoefspecialist Hooymans daarvan in kennis te stellen.
4) Indien Hoefspecialist Hooymans de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.


7 Uitvoering huurovereenkomst
Nvt  


8 Betaling
1) Klant dient betalingen aan Hoefspecialist Hooymans volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Hoefspecialist Hooymans is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.9 Klachtenprocedure
1) Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Hoefspecialist Hooymans, dan kan hij bij Hoefspecialist Hooymans telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2) Hoefspecialist Hooymans geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Hoefspecialist Hooymans binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
3) Wanneer een klant niet tevreden is over een afhandeling van een klacht door Hoefspecialist Hooymans, kan de klant dit geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform. U vindt de Europese geschillencommissie via het ODR platform hier: http://ec.europa.eu/consumers/odr/10 Persoonsgegevens
1) Hoefspecialist Hooymans verwerkt de persoonsgegevens van Klant zorgvuldig. Adres, telefoonnummer, email of andere gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
2) Hoefspecialist Hooymans heeft een privacy policy waarin nader wordt uitgelegd hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens.11 Slotbepalingen
1) Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2) Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Hoefspecialist Hooymans gevestigd is.
3) Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4) Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


12 Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Hoefspecialist Hooymans
Bernhardstraat 27
6657AD Boven Leeuwen
tel: 0639069462
email: [email protected]
KvK 63834332
BTW NL001290796B17